OMNILS GROUP AB

Entreprenad & Bemanning

OMNILS GROUP AB och vår verksamhet är certifierad enligt högsta internationell standard när det gäller både miljöledningssystem (ISO 14001) och kvalitetsledningssystem (ISO 9001). Detta innebär att vi arbetar enligt vår miljöpolicy och arbetar med ständig förbättring för att uppnå och överträffa hård satta mål. Hela verksamheten genomsyras också av vårt kvalitetsledningssystem där vi jobbar med processer och rutiner för att skapa en framgångsrik verksamhet och vara en ännu bättre samarbetspartner för våra kunder.
Vår Miljöpolicy

På OMNILS GROUP AB värnar vi om miljön och förstår att detta är en viktig del av vår verksamhet som skapar framgång och långvarig uthållighet både för oss som företag, våra anställda, våra kunder och världen omkring oss.
Vi vill skapa framgång och möjligheter att bidra till hållbar utveckling, genom att:
• skydda miljön genom förebyggande eller mildrande av negativ miljöpåverkan;
• mildra miljöförhållandens potentiella, negativa effekter på organisationen;
• underlätta för organisationen att uppfylla bindande krav;
• förbättra miljöprestandan;
• styra eller påverka hur organisationens produkter och tjänster konstrueras, tillverkas, distribueras, konsumeras och hanteras som avfall genom tillämpning av ett livscykelperspektiv som kan förebygga att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till någon annan del av livscykeln;
• uppnå finansiella och operativa fördelar som kan åstadkommas genom införande av miljömässigt sunda alternativ, vilka stärker organisationens marknadsposition;
• kommunicera miljöinformation till relevanta intressenter.
OMNILS GROUP ska vara ett medvetet företag som hela tiden strävar efter att utveckla arbetssätt och processer för att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan. Vi ska agera utifrån gällande lagar och regler för att föregå med gott exempel inom branschen. Vi ska även informera våra kunder och samarbetspartner om vikten av miljöhänsyn för att även dem ska lägga större fokus vid miljöhänsyn.

vår Kvalitetspolicy

OMNILS GROUP:s verksamhet bygger på våra kunders och intressenters upplevelse av oss. Deras behov, krav och förväntningar styr vårt arbete. Den kvalitet vi ger kunderna är ett mått på våra prestationer och det genomsyrar hela vår verksamhet. Lagar och förordningar skall alltid efterlevas i det dagliga arbetet.
Vi ska vara bättre än våra konkurrenter och första valet för våra kunder. Det kräver att vi lyssnar på våra kunder och utifrån deras synpunkter planerar ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet. Därför ska alla våra processer, vårt bemötande och arbetssätt kännetecknas av högsta kvalitet.
• Vi ska förstå och tillgodose kunders behov.
• Våra produkter och tjänster ska levereras i tid.
• Vi ska vara den självklara och konkurrenskraftiga leverantören.
• Vi ska genom aktivt förändringsarbete se över, förbättra och effektivisera alla våra processer utifrån kundens synvinkel och önskemål.
• Ledningen ska kontinuerligt stödja, samordna och följa upp vårt kvalitetsarbete.
• Vi avsätter nödvändiga resurser för att säkerställa vår kvalitetsmålsättning.
• Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att vara kreativa i förbättringsarbetet och i kundernas upplevelse av vårt arbete.
• Vi arbetar aktivt för att skapa goda relationer och ge den bästa servicen.
• Ledningen ska säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens, är engagerade och ges möjlighet till utveckling.
• Vi följer lagar, avtal och bestämmelser.
• Egenkontroller och övriga dokument efterlevs och är ett självklart verktyg i det vardagliga arbetet.
• Arbetsplatsen och vårt arbetssätt ska vara miljövänligt (se separat miljöpolicy).
• Arbetsplatsen ska vara säker och bra ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Vår Kvalitetsmål

OMNILS GROUP har ett antal kvalitetsmål att sträva efter och som vi kontinuerligt utvärderar för att nå ännu bättre resultat.
Våra kvalitetsmål är:
• Ökad kundtillfredsställelse – Vi jobbar ständigt med att lyssna till våra kunders behov och hela tiden förbättra det arbete vi utför hos våra kunder, detta för att se till att våra kunder förblir nöjda med vårt arbete. Vi utför kontinuerligt kvalitetskontroller tillsammans med våra kunder för att mäta detta.
• Ökad medarbetartillfredsställelse – Vår personal är vår viktigaste tillgång och vi vill därför hela tiden förbättra våra medarbetares arbetssituation/villkor och se till att personalen utvecklas och vill fortsätta arbeta hos oss. Vi utför kontinuerligt medarbetarsamtal för att utveckla och stötta vår personal i deras arbetssituation.
• Bättre utnyttjande av tillgängliga resurser – Vi strävar hela tiden efter att bättre utnyttja tillgängliga resurser som utrustning men även mer effektivt planera vår personals arbete. Vi utvärderar detta kontinuerligt med hjälp av tidrapporter, schemautvärdering och materialanvändning.

Vi har

100% nöjd kund garanti